Avtal 2017 – Industrins konkurrenskraft avgör

Avtalsförhandlingarna 2017 måste innebära ett trendbrott för jobben och kostnadsutvecklingen inom industrin. 120 000 industrijobb har försvunnit de senaste tio åren. Samtidigt har arbetskraftskostnaderna under flera år stigit med 0,3-0,5 % mer per år än i våra viktiga konkurrentländer. Även om Sverige har världsledande industriföretag, kompetenta medarbetare och avancerad teknik finns motsvarande förutsättningar även i många andra länder. Därför blir kostnadsfaktorerna i många fall avgörande. Det enda sättet att bryta denna trend är att sluta höja arbetskraftskostnaderna mer än omvärlden.

Avtalsförhandlingarna 2016 resulterade i ett ettårigt avtal. Den internationellt konkurrensutsatta industrin satte nivån för löneökningarna trots att LO:s samordning föll. Det var positivt att industrin satte det så kallade ”märket”, men 2,2 procents kostnadsökning var alldeles för högt. Det avtalsår vi nu är inne i är ett förlorat år för oss, som har som mål att återta och stärka exportföretagens internationella konkurrenskraft. Den ekonomiska utveckling som vi varnade för är nu ett faktum. De flesta större prognosmakarna som IMF, OECD, med flera, fortsätter revidera ner sina prognoser för global BNP-tillväxt. Det mesta tyder på att världsekonomin kommer att fortsätta i samma spår som under de senaste fem åren med betydligt lägre tillväxt jämfört med 1990- och 2000-talen.

Det begränsar efterfrågan på världsmarknaden och gör konkurrensen tuffare. Lägg därtill de protektionistiska vindar som drar över världen med strandade TTIP-förhandlingar, Brexit och nationalistiska vindar av olika styrka i Ryssland, Kina och USA. Det är inte konjunkturen i Sverige som avgör exportföretagens utveckling. Det är de svenska exportföretagens villkor jämfört med konkurrenter över hela världen som avgör vilka företag som får exportframgångar och var investeringar görs och verksamheter växer.

Med en skakig internationell konjunktur och högre ökningar av arbetskraftskostnaderna än många andra länder, är avtalsförhandlingarna 2017 viktigare än någonsin. Det är helt avgörande att utgå från en realistisk bild av industrins internationella konkurrenskraft och ekonomiska förutsättningar. Vi har formulerat tre huvudsakliga mål som måste uppfyllas för att stärka företagens konkurrenskraft och långsiktigt bidra till svensk industris utvecklingsförmåga:

1. Avtalsnivåer som gynnar den internationella konkurrenskraften och gäller som ett ”märke” för hela arbetsmarknaden.

2. Ökad flexibilitet för att kunna hantera konjunktursvängningar gällande bemanning, arbetstider och arbetsledningsrätten.

3. Utvecklade möjligheter till företagsnära lönesättning som ger utrymme att anpassa nivåerna efter lokala förhållanden.

Läs informationsbroschyren "Avtal 2017 - Industrins konkurrenskraft avgör".

Läs informationsbroschyren på engelska - "Collective Agreement Negotiations 2017 – Industry’s competitiveness the decisive factor".